Bank zegt krediet op – juridisch advies

Wanneer de bank het krediet van uw onderneming rechtsgeldig opzegt, is het faillissement van uw onderneming vaak nabij maar niet altijd onafwendbaar.

De rechtsgrond voor opzegging van kredietovereenkomsten is meestal artikel 21 Algemene Bankvoorwaarden: “Indien de cliënt na ingebrekestelling tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de bank, is de bank bevoegd haar vorderingen op de cliënt onmiddellijk opeisbaar te maken. Zodanige opzegging dient schriftelijk te geschieden en de reden van opzegging te vermelden.” De kredietverstrekker (meestal de bank) dient bij opzegging van kredieten de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. De bank heeft een vergaande zorgplicht.

Ga er niet automatisch van uit dat de opzegging van het krediet rechtsgeldig is maar win juridisch advies in over uw mogelijkheden. Bij een opzegging van het krediet moeten alle relevante belangen worden afgewogen, dus ook uw belang om voldoende tijd te hebben een andere financier te vinden om zo het faillissement te voorkomen. Ook dient rekening te worden gehouden met het belang van uw personeel. Het belang van de bank om haar financiële risico te beperken weegt zwaar.

Wellicht kunnen in overleg met de bank en andere partijen plannen worden gemaakt voor een doorstart en kan een faillissement worden voorkomen. Dreigt uw krediet te worden opgezegd of is uw krediet opgezegd, dan is het raadzaam uw juridische mogelijkheden (ook gelet op eventuele bestuurdersaansprakelijkheden) goed in kaart te brengen. Wellicht kan met een schuldeisersakkoord en/ of herstructurering van uw onderneming het faillissement worden voorkomen. Neem contact op met Advocatenkantoor Both als uw onderneming in moeilijkheden zit.

BEL ME NU
+
Bel mij!